Skip to main content

Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO ZHROMAŽĎOVANÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

ve zmysle zákona č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Odoslaním tohto formulára a „kliknutím“ na možnosť súhlasím, ako subjekt osobných údajov, udeľujem súhlas so spracovaním svojich nižšie uvedených osobných údajov, ktoré týmto dobrovoľne poskytujem správcovi osobných údajov, a to spôsobom ďalej v tomto súhlase uvedeným. Beriem na vedomie, že tieto osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, predstavujú tzv. osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“). Súčasne týmto vyhlasujem, že mám najmenej 16 rokov av prípade, že nie, potvrdzujem, že bol tento súhlas vyjadrený alebo schválený osobou, ktorá vykonáva voči mne rodičovskú zodpovednosť.

  1. Správca

Správcom osobných údajov je INREKA PLOŠINY s.r.o., so sídlom Havránkova 30/11, Karlovo nám. 317/5, Nové Mesto, 120 00 Praha, IČO: 25521039, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 162263 („Správca“).

  1. Spracovanie osobných údajov

2.1. Moje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujem Správcovi osobných údajov, sú nasledujúce: Meno, Priezvisko, E-mail, Telefónne číslo.

2.2. Súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov udeľujem za účely:

  1. marketingové účely Správca spojené s ponukou výrobkov a služieb; zasielanie informácií o organizovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách (napr. formou zasielania newsletterov, telemarketing); kontaktovanie za účelom prieskumov trhu a za účelom marketingových výskumov; kontaktovanie za účelom priania k Vianociam a Veľkej noci alebo iným sviatkom a zasielanie zľavových poukazov, darčekov, a pod.;

pričom spracovanie osobných údajov je na naplnenie týchto účelov nevyhnutné.

2.3. Právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správca spracováva osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na potrebný rozsah vo vzťahu k účelu, na ktorý sú spracovávané.

2.5. Vyššie uvedené osobné údaje budú okrem Správcu zhromažďovať a spracovávať aj nasledujúce subjekty:

  • spracovatelia osobných údajov: Weboo s.r.o. IČO 02636239.

Príjemcovia) osobných údajov: Správca je oprávnený predať osobné údaje subjektu údajov najmä týmto príjemcom a kategóriám príjemcov: dodávatelia Správca, zamestnanci Správca, poskytovatelia prepravných služieb, poskytovatelia marketingových a reklamných služieb, finančné inštitúcie, štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a ďalšie osoby v inom zmluvnom vzťahu k Správcovi.

osobné údaje subjektov údajov sa nebudú odovzdávať do tretích krajín;

2.6. Vyššie uvedené osobné údaje je Správca oprávnený spracovávať po dobu 5 rokov od udelenia môjho súhlasu. Beriem na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ma môže Správca kontaktovať za účelom obnovenia môjho súhlasu a že bez jeho obnovenia budú moje osobné údaje po uplynutí vyššie uvedenej doby trvalo zmazané.

  1. Práva dotknutej osoby

3.1. Beriem na vedomie, že ako subjekt osobných údajov mám právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), príp. obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) a právo vzniesť námietku proti vykonávanému spracovaniu (článok 21 GDPR). Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR mám ako subjekt údajov právo na prenositeľnosť osobných údajov, ktoré sa ma týkajú a ktoré som poskytol Správcovi.

3.2. Ako subjekt údajov môžem v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať Správcu, a to na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

3.3. Pokiaľ sa ako subjekt údajov domnievam, že sú moje osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, mám právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o zjednanie nápravy. Ak bude žiadosť uznaná za oprávnenú, Správca bezodkladne odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá moja možnosť ako dotknutej osoby podať sťažnosť priamo na Úrade na ochranu osobných údajov.

3.4. Udeľujem týmto svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Správcom pre účely, v rozsahu a po dobu špecifikovanú vyššie. Beriem na vedomie, že Správca bude tento súhlas archivovať na účely plnenia právnej povinnosti Správcu byť schopný doložiť, že som udelil súhlas s vykonávaným spracovaním.